Algemene Voorwaarden

Bent u benieuwd naar wat u kunt verwachten van Boathouse Tax Consultancy BV? We vertellen u er graag meer over in onze algemene voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN BOATHOUSE Tax Consultancy BV

Artikel 1. Definities

In dit artikel wordt verstaan onder:

1.1. BOATHOUSE: de besloten vennootschap BOATHOUSE Tax Consultancy BV, gevestigd te Arnhem en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 67553869.

1.2. Opdrachtgever: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon waarmee BOATHOUSE een Overeenkomst heeft gesloten.

1.3. Overeenkomst: de door Opdrachtgever verstrekte opdracht aan BOATHOUSE, een en ander zoals door BOATHOUSE met Opdrachtgever besproken en in de Opdrachtbevestiging vastgelegd. Bij gebreke van een Opdrachtbevestiging wordt Opdrachtgever geacht de Overeenkomst te zijn aangegaan indien partijen zijn overgegaan tot uitvoering van de opdracht. In dat geval wordt de inhoud van de Overeenkomst bepaald door alle gevoerde gesprekken en correspondentie waaruit de opdracht en de voorwaarden vallen af te leiden.

1.4. Schriftelijk: hetgeen in geschrift of per e-mail is opgesteld.

1.5. Opdrachtbevestiging: Schriftelijke bevestiging door BOATHOUSE van de Overeenkomst

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts)handelingen tussen partijen, ook wanneer die niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

2.2. Tenzij uitdrukkelijk anders en Schriftelijk overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.3. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en Schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de Overeenkomst nietig blijkt of rechtsgeldig vernietigd wordt, tast dit niet de geldigheid van de algemene voorwaarden of de Overeenkomst aan. Partijen treden dan in overleg teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de (ver)nietig(d)e bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de (ver)nietig(d)e bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3. Totstandkoming en inhoud van de Overeenkomst

3.1. Alle door BOATHOUSE gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend totdat Opdrachtgever de Opdrachtbevestiging heeft ontvangen. Bij gebreke van een Opdrachtbevestiging zijn gedane aanbiedingen vrijblijvend totdat Opdrachtgever de aanbieding uitdrukkelijk Schriftelijk heeft aanvaard.

3.2. Indien Opdrachtgever niet binnen één week na ontvangst van de Opdrachtbevestiging bezwaar heeft gemaakt tegen de Opdrachtbevestiging, geldt dat Opdrachtgever de Opdrachtbevestiging onvoorwaardelijk heeft aanvaard.

3.3. Alle door BOATHOUSE te hanteren prijzen zijn exclusief BTW, verschotten en overige factoren.

3.4. In geval Opdrachtgever hierom Schriftelijk verzoekt, kan de inhoud van de Overeenkomst na totstandkoming daarvan worden gewijzigd. Wijzigingen in de Overeenkomst kunnen tot een prijswijziging leiden. Indien Opdrachtgever reeds is aangevangen met werkzaamheden die door de wijziging van de Overeenkomst niet langer nodig zijn, is Opdrachtgever toch vergoeding voor deze werkzaamheden verschuldigd.

3.5. Opdrachtgever is verplicht om BOATHOUSE alle noodzakelijke medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan BOATHOUSE het recht heeft de Overeenkomst conform het bepaalde in Artikel 11 te beëindigen.

3.6. Opdrachtgever staat in voor de juistheid van de door hem aangeleverde stukken en is volledig verantwoordelijk hiervoor.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

4.1. BOATHOUSE zal de Overeenkomst naar goed inzicht en beste vermogen uitvoeren. Zij kan niet garanderen dat met de door haar uitgevoerde werkzaamheden, immer het door Opdrachtgever gewenste resultaat bereikt wordt.

4.2. Opdrachtgever zal alle gegevens waarvan BOATHOUSE aangeeft deze nodig te hebben voor de uitvoering van de Overeenkomst, op tijd verstrekken. Indien de verlangde gegevens niet op tijd zijn verstrekt, heeft BOATHOUSE het recht om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

4.3. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet geheel nakomt, heeft BOATHOUSE het recht haar werkzaamheden op te schorten totdat de tekortkoming van Opdrachtgever is opgeheven.

4.4. BOATHOUSE heeft het recht om gebruik te maken van hulppersonen. Onder hulppersonen worden mede verstaan ondergeschikten. De kosten hiervan komen voor rekening van de Opdrachtgever.

4.5. De toepasselijkheid van artikel 7:407 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 5. Voltooiing van de Overeenkomst

5.1. Wanneer in de Overeenkomst een termijn is overeengekomen voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden, is dit te allen tijde een indicatieve en nooit een fatale termijn.

5.2. BOATHOUSE heeft de uitvoering van de Overeenkomst voltooid indien zij alle werkzaamheden heeft gedaan die uit de Overeenkomst voortvloeien.

Artikel 6. Betaling

6.1. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

6.2. Opdrachtgever kan worden verplicht om vooraf (gedeeltelijk) te betalen, dan wel om een voorschotbetaling te doen. Opdrachtgever kan hiertoe zowel bij aanvang van de Overeenkomst als gedurende de uitvoering daarvan worden verplicht.

6.3. Opdrachtgever dient bezwaren tegen de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum Schriftelijk en gemotiveerd aan BOATHOUSE kenbaar te maken, bij gebreke waarvan Opdrachtgever geacht wordt met de factuur te hebben ingestemd.

6.4. Indien Opdrachtgever niet binnen de toepasselijke termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en is hij zonder nadere ingebrekestelling conform de bepalingen in het Burgerlijk Wetboek rente verschuldigd over het factuurbedrag.

6.5. Vanaf het moment waarop Opdrachtgever ingevolge het bepaalde in artikel 6.4 van deze algemene voorwaarden in verzuim verkeert, is Opdrachtgever naast rente de buitengerechtelijke kosten conform het bepaalde in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek verschuldigd. Indien Opdrachtgever evenwel een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf, is Opdrachtgever eerst buitengerechtelijke kosten verschuldigd nadat Opdrachtgever vruchteloos is aangemaand om de factuur alsnog te voldoen binnen een termijn van vijftien dagen na ontvangst van de Schriftelijke aanmaning waarin tevens de hoogte van de verschuldigde buitengerechtelijke kosten is vermeld.

6.6. Indien Opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, is BOATHOUSE gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten en/of te staken.

Artikel 7. Geheimhouding

7.1. BOATHOUSE is verplicht geheimhouding te betrachten ten aanzien van alle over en weer verstrekte gegevens, waarvan zij weten of redelijkerwijs moeten begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, met dienverstande dat zij uit deze verplichting is ontheven indien een dwingend wettelijk voorschrift dat van hen vergt.

7.2. Opdrachtgever is ermee bekend dat op de Overeenkomst de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) van toepassing is en dat BOATHOUSE daarmee wettelijke verplichtingen kan hebben die het bepaalde in artikel 7.1 van deze algemene voorwaarden doorkruisen.

7.3. Indien BOATHOUSE voor zichzelf optreedt in een civiele-, arbitrale-, bestuursrechtelijke, tucht- of strafprocedure, is BOATHOUSE gerechtigd de gegevens en informatie, waarvan zij bij de uitvoering van de Overeenkomst kennis heeft genomen, aan te wenden voor zover deze naar haar redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

7.4. Behoudens uitdrukkelijke voorafgaande Schriftelijke toestemming van BOATHOUSE is het Opdrachtgever niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere uitingen van BOATHOUSE openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voor zover dit rechtstreeks voortvloeit uit de Overeenkomst, indien op Opdrachtgever een wettelijke plicht tot openbaarmaking rust of indien Opdrachtgever het advies, de opinie of andere uiting ten eigen behoeve nodig heeft in een civiele-, arbitrale, bestuursrechtelijke, tucht- of strafprocedure.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

8.1. BOATHOUSE is rechthebbende op het auteursrecht en alle overige rechten van intellectuele eigendom van het gebruikte of aan Opdrachtgever ter beschikking gestelde materiaal. Niets van dit materiaal mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar worden gemaakt, behoudens voorafgaande Schriftelijke toestemming van BOATHOUSE.

Artikel 9. Klachten

9.1. BOATHOUSE neemt slechts klachten in behandeling voor zover de klachten betrekking hebben op diensten van haarzelf en/of gedragingen of handelingen van haar hulppersonen.

9.2. Klachten dienen bij voorkeur Schriftelijk te worden ingediend.

9.3. BOATHOUSE spant zich in om klachten zo goed mogelijk af te handelen. Het in behandeling nemen van een klacht impliceert nimmer een erkenning van enige aansprakelijkheid.

9.4. Het indienen van een klacht laat de overige verplichtingen van Opdrachtgever onverlet en geeft hem/haar geen opschortingsrecht.

Artikel 10. Aansprakelijkheid 10.1. De aansprakelijkheid van BOATHOUSE is beperkt tot de vergoeding van de directe schade in de engste zin van het woord en in ieder geval voor maximaal het betreffende factuurbedrag exclusief BTW. Indien en voor zover de Overeenkomst een duurovereenkomst is, zal de aansprakelijkheid in geen geval meer bedragen dan de prijs, exclusief BTW, bedongen bij de desbetreffende Overeenkomst voor de prestatie in de periode van twee maanden voorafgaand aan het verzuim, met een maximum van € 50.000,00. De maximale aansprakelijkheid geldt onder aftrek van eventuele reeds door BOATHOUSE gecrediteerde bedragen en zowel voor het geval dat de schade door de aansprakelijkheidsverzekeraar wordt gedekt als daarbuiten.

10.2. Aansprakelijkheid voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, immateriële schade en gederfde winst, is expliciet uitgesloten.

10.3. Voorgaande aansprakelijkheidsuitsluitingen vinden geen toepassing voor zover de ingetreden schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de directie en/of leidinggevenden van BOATHOUSE.

Artikel 11. Duur en beëindiging van de Overeenkomst

11.1. Indien de Overeenkomst een eenmalige opdracht betreft, wordt de Overeenkomst geacht te zijn aangegaan door de duur van die opdracht.

11.2. In geval er sprake is van een duurovereenkomst, wordt de Overeenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij in de Opdrachtbevestiging uitdrukkelijk anders is vermeld.

11.3. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige uit de Overeenkomst of uit deze algemene voorwaarden voortvloeiende verplichtingen, is BOATHOUSE gerechtigd om zonder ingebrekestelling en/of rechtelijke tussenkomst, haar verplichtingen uit Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks zonder dat BOATHOUSE tot enige schadevergoeding gehouden is en onverminderd de verder aan haar toekomende rechten. Het voorafgaande geldt ook indien er sprake is van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement of betalingsonmacht van Opdrachtgever.

11.4. De opdracht kan op elk gewenst moment door de Opdrachtgever worden beëindigd. Alsdan is de Opdrachtgever verplicht de reeds bestede tijd aan de hand van het van toepassing zijnde uurtarief en de eventuele verschotten of anderszins gemaakte kosten te voldoen binnen 14 dagen na de factuurdatum van de einddeclaratie. Indien geen uurtarief, maar een vast tarief voor de werkzaamheden is overeengekomen, is Opdrachtgever naar rato van de reeds verrichte werkzaamheden en bestede tijd een vergoeding op basis van dit vaste tarief verschuldigd.

Artikel 12. Algemene Verordening Gegevensbescherming

12.1. BOATHOUSE verwerkt bij het aangaan en uitvoeren van de Overeenkomst persoonsgegevens, waaronder die van Opdrachtgever indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is. BOATHOUSE stelt het doel en de middelen voor gegevensverwerking vast en is daarmee verwerkingsverantwoordelijke in de zin van Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

12.2. Persoonsgegevens van Opdrachtgever of diens vertegenwoordiger die in ieder geval verwerkt worden zijn naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Opdrachtgever en/of diens vertegenwoordiger stemt met de verwerking in.

12.3. Persoonsgegevens worden verwerkt met het doel de Overeenkomst naar behoren te kunnen uitvoeren en om de financiële afwikkeling ervan te kunnen regelen.

12.4. BOATHOUSE kan voor het uitvoeren van de Overeenkomst gebruik maken van externe partijen die optreden als verwerker in de zin van de AVG. BOATHOUSE draagt zorg voor het afsluiten van verwerkersovereenkomsten in de zin van de AVG met deze externe partijen indien zij daartoe verplicht is.

12.5. Indien de uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, verstrekt BOATHOUSE persoonsgegevens aan derden, waaronder de Belastingdienst.

12.6. Natuurlijke personen hebben recht op inzage, rectificatie of verwijdering van hun persoonsgegevens, overeenkomstig het bepaalde in de AVG, doch slechts voor zover de uitvoering van de Overeenkomst zulks ook toelaat.

12.7. Natuurlijke personen hebben het recht om, indien zij daartoe aanleiding zien, een klacht over BOATHOUSE in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, postbus 93374, 2509 AJ Den Haag.

12.8. In geval van een datalek zal BOATHOUSE melding doen aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Artikel 13. Wijzigen van de algemene voorwaarden

13.1. BOATHOUSE heeft het recht de algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. Van een wijziging zal zij Opdrachtgever zo spoedig mogelijk Schriftelijk op de hoogte brengen.

Artikel 14. Overmacht

14.1. BOATHOUSE is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

14.2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien en niet voorzien, waarop BOATHOUSE geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BOATHOUSE niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Wijzigingen in de (belasting)wetgeving of in de jurisprudentie die tot gevolg hebben dat BOATHOUSE niet het door haar aangekondigde resultaat kan bereiken, is onder de definitie van overmacht begrepen. BOATHOUSE heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat BOATHOUSE zijn verbintenis had moeten nakomen.

14.3. BOATHOUSE kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

14.4. Voor zover BOATHOUSE ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BOATHOUSE gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 15. Geschillenregeling

15.1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
15.2. In geval van geschillen zullen partijen eerst trachten de kwestie minnelijk te regelen. Er is een geschil zodra een der partijen zulks verklaart.

15.3. Indien een der partijen, dan wel partijen gezamenlijk, besluit een geschil voor te leggen aan de rechter, dan is de rechtbank in Arnhem bevoegd van het geschil kennis te nemen, zulks onverminderd het recht van BOATHOUSE om te kiezen voor de bevoegdheid van de rechter ingevolge de normale competentieregels.